Inwentaryzacja drzew i zieleni

Inwentaryzacja drzew i zieleni

Gardenflow.pl


Jeśli jesteś inwestorem lub architektem, to zapewne już wiesz, że nie możesz usunąć każdego drzewa i krzewu, które przeszkadzają Ci w realizacji Twojego projektu, nawet jeśli jesteś właścicielem terenu. Przepisy Ustawy o ochronie przyrody stanowią, że na należącej do Ciebie działce wolno Ci usunąć:

 1. krzew lub krzewy, rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m²,

 2. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

 3. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 4. drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Jeśli drzewa i krzewy, które potrzebujesz usunąć, nie spełniają powyższych kryteriów, do Urzędu Gminy musisz złożyć „wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów”. Poza tym, że do wypełnionego dokumentu musisz dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (albo oświadczenie o posiadanym prawie własności Urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa), zgodę właściciela nieruchomości (jeżeli jest wymagana), to potrzebujesz inwentaryzacji dendrologicznej.


Inwentaryzacja dendrologiczna

Jest to spis drzew i krzewów na danym obszarze, wraz z ich określonymi parametrami oraz mapą, na której są oznaczone w sposób, który pozwoli na ich identyfikację w terenie.

Chodzi o to, aby na aktualnym planie działki zaznaczyć drzewa i krzewy, na których wycięcie chcemy uzyskać pozwolenie, tak, by urzędnik był w stanie odnaleźć je w terenie i zweryfikować.

Parametry, które musisz podać we wniosku to:

 1. nazwę gatunkową drzewa do usunięcia oraz obwód jego pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
  - posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  - nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

 2. nazwę gatunkową krzewów, które rosną w skupisku 25 m² lub większym i podać wielkość powierzchni, którą zajmują.

Ponadto we wniosku musisz podać przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo od tego zależy naliczenie opłat.

I do tego jeszcze rysunek lub mapę inwentaryzowanego terenu (albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z Prawem budowlanym) oraz projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewów.

W praktyce proces ten wygląda tak, że architekt zleca ekipie geodezyjnej wykonanie aktualnej mapy stanu istniejącego działki, a następnie zleca wykonanie inwentaryzacji architektowi krajobrazu lub osobie o innej specjalności z odpowiednią wiedzą dendrologiczną. Architekt krajobrazu w terenie dokonuje rozpoznania drzew i krzewów wskazanych przez inwestora do wycinki, dokonuje pomiarów ich obwodów na wskazanej wysokości pni (zależnej od gatunku), i ewentualnie zapisuje uwagi o poszczególnych okazach.


Inwentaryzacja zieleni

Zdarza się, szczególnie w miejscowościach nadmorskich, że tereny pod inwestycje znajdują się na obszarach objętych ochroną. Wówczas należy spodziewać się, że również w runie znajdą się gatunki objęte ochroną gatunkową. Oznacza to, że Urząd danej Gminy zażąda od inwestora także potwierdzenia tzw. zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową. Taki wniosek składa się z kolei do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do wniosku musi być załączona inwentaryzacja zieleni, czyli wykaz gatunków wszystkich okazów prawnie chronionych wraz z parametrami, które chcemy usunąć w terenie. Będą to wszystkie rośliny drzewiaste, krzewiaste, jak i zielne, niezależnie od ich wielkości czy powierzchni terenu, jaką zajmują.


Inwentaryzacje drzew i zieleni zimą

Wykonujemy inwentaryzacje drzew i krzewów zimą. Bardzo dobra znajomość gatunków oraz doświadczenie pozwala nam rozpoznawać okazy w porze bezlistnej, czasami po owocach, niekiedy po korze pni, pąkach, pokroju. To co znajdujemy pod drzewem zestawiając z innymi charakterystycznymi cechami roślin, pozwala nam na ich trafną identyfikację.


Ile kosztuje inwentaryzacja?

Cena inwentaryzacji drzew i krzewów zależna jest od ich ilości, obszaru oraz lokalizacji. Im więcej drzew w skupisku, tym niższa cena. Jeśli teren znajduje się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania/pracy inwentaryzującego, tym cena wyższa, gdyż musi pokryć jego koszty dojazdu. Dlatego do tych zleceń warto zatrudniać lokalnych architektów krajobrazu lub innych specjalistów. Wykonujemy inwentaryzacje drzew i zieleni na terenie Szczecina, województwa Zachodniopomorskiego, Pomorza Zachodniego. Mamy doświadczenie w inwentaryzacji drzew i zieleni na terenach miejscowości nadmorskich, m.in. miast Świnoujście czy Międzyzdroje. Tutaj znajdziesz naszą ofertę dotyczącą inwentaryzacji.

autor: architekt krajobrazu mgr inż. Anita Białczak