Inwentaryzacje zieleni

Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, Pomorze Zachodnie

Wiedza i doświadczenie potwierdzone Certyfikatem Inspektora Drzew

Dla inwestorów, architektów i samorządów wykonujemy:

 • inwentaryzacje zieleni

 • inwentaryzacje dendrologiczne (drzew i krzewów)

 • waloryzacje przyrodnicze

 • wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

 • wnioski do RDOŚ o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

 • propozycje nasadzeń zastępczych / kompensacyjnych

 • projekty ochrony drzew w procesach inwestycyjnych

 • projekty terenów zieleni

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI

Jest to spis drzew i krzewów na danym obszarze, wraz z ich określonymi parametrami oraz mapą. Na mapie inwentaryzowane drzewa i krzewy są oznaczone w sposób, który pozwoli na ich odnalezienie w terenie. Przepisy Ustawy o ochronie przyrody stanowią, że właściciel działki może usunąć bez pozwolenia:

 1. krzew lub krzewy, rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m²,

 2. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

 3. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 4. drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Jeśli drzewa i krzewy, które potrzebujesz usunąć, nie spełniają powyższych kryteriów, do Urzędu Gminy należy złożyć „wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów”. Do wypełnionego formularza musisz dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością i inwentaryzację dendrologiczną.

Parametry, które musisz podać we wniosku to:

 1. nazwę gatunkową drzewa do usunięcia oraz obwód jego pnia mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
  - posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  - nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

 2. nazwę gatunkową krzewów, które rosną w skupisku 25 m² lub większym i podać wielkość powierzchni, którą zajmują.

Ponadto we wniosku musisz podać przyczynę oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. Należy też wskazać czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej - od tego zależy naliczenie opłat.

W przypadku realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym, dodatkowo załącza się projekt planu nasadzeń kompensacyjnych lub przesadzenia drzewa lub krzewów.

W praktyce proces ten wygląda tak, że najpierw architekt zleca ekipie geodezyjnej wykonanie aktualnej mapy stanu istniejącego działki. Następnie zleca wykonanie inwentaryzacji zieleni architektowi krajobrazu lub osobie o innej specjalności z odpowiednią wiedzą dendrologiczną. Architekt krajobrazu w terenie dokonuje rozpoznania drzew i krzewów wskazanych przez inwestora do wycinki. Dokonuje pomiarów ich obwodów na wskazanej wysokości pni (zależnej od gatunku) i ewentualnie zapisuje uwagi o poszczególnych okazach.

INWENTARYZACJA ZIELENI NA OBSZARACH CHRONIONYCH

Zdarza się, szczególnie w miejscowościach nadmorskich, że tereny pod inwestycje znajdują się na obszarach objętych ochroną. Wówczas należy spodziewać się, że również w runie znajdą się gatunki objęte ochroną gatunkową. Oznacza to, że Urząd danej Gminy zażąda od inwestora także potwierdzenia tzw. zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową. Taki wniosek składa się z kolei do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do wniosku musi być załączona inwentaryzacja zieleni, czyli wykaz gatunków wszystkich okazów prawnie chronionych wraz z parametrami, które chcemy usunąć w terenie. Będą to wszystkie rośliny drzewiaste, krzewiaste, jak i zielne, niezależnie od ich wielkości czy powierzchni terenu, jaką zajmują.

WYBRANE REALIZACJE

Inwentaryzacja dendrologiczna parku objętego ochroną konserwatorską przy pałacu w Wąsoszy

zamawiający:

biuro architektoniczne Arkir, Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Szczecin, ul. Klonowica

zamawiający:

biuro architektoniczne Maxberg, Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Międzyzdroje

zamawiający:

deweloper SGI, Warszawa

Inwentaryzacja zieleni na obszarze chronionym Świnoujście

Inwentaryzacja zieleni na obszarze chronionym Świnoujście

zamawiający:

biuro architektoniczne Maxberg, Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Szczecin

zamawiający:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Inwentaryzacja dendrologiczna Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Szczecin, ul. Klonowica

zamawiający:

biuro architektoniczne Maxberg, Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Międzyzdroje

Inwentaryzacja dendrologiczna Międzyzdroje

zamawiający:

biuro architektoniczne Maxberg, Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Świnoujście

Inwentaryzacja dendrologiczna Świnoujście

zamawiający:

biuro architektoniczne Maxberg, Szczecin

Inwentaryzacja dendrologiczna Goleniów

Inwentaryzacja dendrologiczna Goleniów

zamawiający:

biuro architektoniczne ArchPM, Wrocław

Inwentaryzacja dendrologiczna Kamień Pomorski

zamawiający:

Mąka Sojka Architekci, Warszawa

Inwentaryzacja dendrologiczna Dziwnówek

zamawiający:

Mąka Sojka Architekci, Warszawa

Inwentaryzacja dendrologiczna Łukęcin

zamawiający:

Uniwersytet Warszawski